Abonnementsvilkår Fortælletid Skole

Disse Abonnementsvilkår (Vilkårene) gælder for brugen af abonnementet ’Fortælletid Skole’ (Tjenesten), der er udviklet og udbydes af Fortælletid ApS, Krusågade 25, 1719 København V, CVR nr. 38619535 (Fortælletid).

 1. Oprettelse af abonnement

Oprettelsen af abonnementet (Abonnementet) sker gennem kontakt mellem Fortælletids administration og abonnenten. 

Ved oprettelsen af Abonnementet skal Fortælletid bruge følgende oplysninger:

 • Navn på skolen (Abonnenten). 
 • Adresse, postnummer og by.
 • CVR. nr.
 • Navn, telefonnummer og e-mail på kontaktperson.
 • EAN-nummer (hvis der ønskes elektronisk fakturering).

Ved modtagelse af ordrebekræftelse/bekræftelse på aftale med login-informationer får Abonnenten adgang til det antal kanaler, som Abonnementet dækker.

Abonnenten har pligt til at ændre sine oplysninger hos Fortælletid, f.eks. ved oprettelse af ny e-mailadresse, skift af kontaktperson, EAN-nummer el.lign. Alle oplysninger kan ændres ved at kontakte Fortælletids administration pr. e-mail (kontakt@fortaelletid.dk).

 1. Fortælletid Skole-abonnement: Indhold / Tjenesten 

Et Abonnement gælder for én skole eller specialafdeling og kan bruges af samtlige relevante ansatte i forbindelse med aktiviteter på skolen/i specialafdelingen.

Abonnenten og dennes relevante medarbejdere får adgang til Tjenesten, der består af en digital abonnementstjeneste, hvor Abonnenten ubegrænset kan streame det antal historier, som Abonnementet dækker, og anvende det læringsmateriale, der er knyttet til historierne.

Fortælletid forbeholder sig retten til at historier og læringsmateriale kan udgå af Tjenesten, og i givet fald vil Fortælletid hurtigst muligt sørge for en passende historie eller læringsmateriale som erstatning herfor. 

Abonnenten kan i abonnementsperioden bruge Tjenesten døgnet rundt, ugen rundt, året rundt. 

Tjenesten er til Abonnentens brug, så længe Abonnementet er aktivt.

Abonnenten accepterer, at Tjenesten alene må anvendes i overensstemmelse med Vilkårene. Dette gælder tillige de medarbejdere som Abonnenten giver adgang til Tjenesten via Abonnementet. 

 1. Immaterielle rettigheder og Abonnentens ansvar

Alle immaterielle rettigheder til Tjenesten, herunder bl.a. ophavsrettighederne til Tjenestens videoer og læringsmaterialer, tilhører Fortælletid. Hverken Tjenesten, videoer herfra, logo mv. må kopieres eller anvendes uden for Abonnementet uden Fortælletids tilladelse. 

Fortælletid beholder den fulde ejendomsret til Tjenesten og indholdet heri. Fortælletid overdrager således ingen rettigheder eller ejendomsret til nogen del af Tjenesten til Abonnenten.  

Fortælletids logo må anvendes i forbindelse med almindelig reference. Etablering af dybe links, f.eks. ved framing, er ikke tilladt, men der må gerne laves almindelige referencelinks til Tjenesten.  

Således får Abonnenten alene en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og anvende Tjenestens software og indhold i abonnementsperioden. Denne licens kan ikke overdrages eller underlicenseres til andre.  

Tjenesten må derfor alene benyttes af den enkelte skole/specialafdeling i forbindelse med aktiviteter på skolen/i afdelingen. Abonnenten må således ikke fremvise Fortælletids videoer i offentligheden eller udleje indhold fra Tjenesten. 

Abonnenten må hverken helt eller delvist kopiere videomateriale fra Fortælletid.dk til egen eller andres brug. Abonnenten må ikke dele adgangskoder med andre end egne relevante medarbejdere. Misbrug af dette vil medføre sagsanlæg.

Abonnenten accepterer og garanterer, at hverken Abonnenten eller dennes medarbejdere må kopiere, gengive, offentliggøre, ændre, distribuere, sælge eller på anden måde gøre brug af materialet i Tjenesten til eller over for andre i strid med Vilkårene uden først at have indhentet skriftligt samtykke hertil fra Fortælletid. 

Særligt tilklippede historier til brug på SoMe medier kan rekvireres hos Fortælletid.dk gratis.

Anden brug af materialet fra Tjenesten kan kun ske via skriftlig aftale med Fortælletid.

 1. Abonnementsperiode, ændringer og ophør

Abonnementet købes som et årligt (12-måneders) forudbetalt abonnement. 

Ved udløbet af abonnementsperioden forlænges Abonnementet automatisk, med mindre Abonnementet er rettidigt opsagt.

Abonnementets forlængelse sker ud fra den aftalte pris.

Udvidelse (ændring) af Abonnementet aftales ved at kontakte Fortælletids administration via e-mail kontakt@fortaelletid.dk.

Abonnementet kan kun opsiges skriftligt via e-mail (kontakt@fortaelletid.dk) og senest to måneder (60 dage) inden udløbet af abonnementsperioden.

Fortælletid kan til enhver tid afbryde eller begrænse Abonnentens adgang til Tjenesten uden forgående varsel, hvis Fortælletid har grund til at tro, at Abonnenten eller dennes medarbejdere har overtrådt vilkårene eller anvendt Tjenesten på svigagtig måde, der kan skade Fortælletid.

 1. Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser ekskl. moms fremgår af Fortælletids hjemmeside. Alle køb af abonnementer pålægges 25% dansk moms, ifølge dansk lovgivning.

Priserne kan indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, herudover forbeholder Fortælletid sig retten til at ændre priserne. Eventuelle prisstigninger højere end indeksregulering varsles senest 3 måneder inden udløbet af abonnementsperioden, se i øvrigt nedenfor under 6. Ændring af vilkår.

Ved oprettelse af Abonnementet forpligter Abonnenten sig til at betale den til enhver tid gældende pris gennem faktura sendt fra Fortælletid eller gennem fast betalingsaftale. Betalingsfristen er 21 dage fra fakturadatoen.

 1. Ændring af vilkår

Fortælletid.dk forbeholder sig retten til at kunne ændre priser og vilkår. 

Ændrede priser og vilkår meddeles abonnenten via e-mail. Ændringer bliver gældende fra den efterfølgende abonnementsperiode for abonnenter og straks for nytegnede abonnementer.

 1. Persondata

Fortælletid registrerer de personoplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelse af et Abonnement, herunder navn og e-mail adresse på kontaktperson. Oplysningerne behandles for at kunne levere det oprettede Abonnement. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjeparter. 

Fortælletid registrerer og anvender ikke personoplysninger om Abonnentens medarbejdere og elever i forbindelse med deres anvendelse af Tjenesten. Det er således Abonnentens eget ansvar at sikre at personoplysninger om deres brugere håndteres i overensstemmelse med gældende GDPR regulering og dette er Fortælletid uvedkommende.

 1. Kommunikation

Fortælletid har ret til at kommunikere med Abonnenten via post, telefon, SMS, MMS eller e-mail med henblik på at underrette Abonnenten om Tjenestens funktioner og Abonnementet. Herudover har Fortælletid ret til at kommunikere med Abonnenten via post, telefon, SMS, MMS eller e-mail med information om tilbud, ændringer eller andet som gælder Fortælletid.dk. 

 1. Fejl og mangler

Fortælletid er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser på internettet eller mobilnettet.

Hvis der opstår tekniske problemer med Tjenesten, kan og vil Fortælletid forsøge at løse disse hurtigst muligt. Fortælletid tilstræber således, men giver ingen garanti for, at Tjenesten altid er fri for fejl, mangler eller afbrydelser, herunder f.eks. ved opdateringer. Abonnementsbetaling vil ikke blive tilbagebetalt, hverken helt eller delvist, som følge af tekniske problemer ved Tjenesten eller manglende tilgængelighed. Ligesom dette heller skal anses for en misligholdelse af aftalen fra Fortælletids side.

Fortælletid har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt f.eks. for at opdatere, vedligeholde og opgradere Tjenesten. Opdatering tilstræbes foretaget uden for almindelig kontor- og skoletid i det omfang det er muligt.

 • Overdragelse af rettigheder og pligter

Fortælletid har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Vilkårene til tredjemand. Fortælletid forbeholder sig endvidere retten til at benytte underleverandører til at udføre sine pligter efter Vilkårene. I tilfælde af at anvendelse af en underleverandør får betydning for behandlingen af persondata vil det ske i overensstemmelse med gældende lov.

 1. Force Majeure

Hverken Fortælletid eller Abonnenten kan gøres ansvarlig for misligholdelse af disse Vilkår, i det omfang det beror på ekstraordinære omstændigheder, som er uden for Fortælletids eller Abonnentens kontrol, og som Fortælletid eller Abonnenten ikke med rimelighed kunne eller burde have forudset, da Abonnementet blev oprettet, og hvis følger Fortælletid eller Abonnenten ikke kunne have undgået eller forhindret, herunder, men ikke begrænset til krig, naturkatastrofer, pandemier, strejker, generalstrejker samt afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen.

 1. Misligholdelse og ansvar

Fortælletid har ret til at ophæve Abonnementet med omgående virkning, hvis Abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser, eller hvis der er begrundet mistanke om, at Abonnenten ikke overholder de til enhver tid gældende Vilkår. 

Fortælletid forbeholder sig endvidere retten til at gøre krav gældende efter dansk rets almindelige bestemmelser. 

 1. Lovvalg og værneting

Abonnementet og Vilkårene er undergivet dansk ret, uden hensyn til internationale privatretlige regler og lovvalgsregler i det omfang, at sådanne regler vil lede til anvendelsen af et andet lands love. 

En eventuel tvist mellem Fortælletid og Abonnenten vedrørende brug af Tjenesten eller Vilkårene skal parterne i første omgang forsøge at løse i mindelighed. 

Hvis parterne ikke kan finde en mindelig løsning kan enhver af parterne indbringe tvisten for de almindelige danske domstole, med Københavns Byret som 1. instans.

 1. Accept af vilkår

Ved ibrugtagning af Abonnementet og Tjenesten erklærer Abonnenten sig enig i Vilkårene.

Er du klar til en god historie?

Jeps, vi har cookies, for ellers fungerer siden ikke særligt godt. Men vi holder dem på så lille et antal som muligt. Du kan læse mere om dem her eller bare springe ud i de gode historier. Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie-politik.  Læs mere